Κύριοι Στόχοι

“Μετουσίωση της απαίτησης για ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε πρακτική αναγκαία λύση ”

  • Πιλοτική δοκιμή μεθόδων ταξινόμησης κτιρίων σε αντιπροσωπευτικές τυπολογίες/ «νοικοκύρεμα», ενεργειακής ανάλυσης, καθώς και πρωτοκόλλων για την ανάπτυξη ενός εύχρηστου Μεσογειακού πληροφοριακού συστήματος λήψης απόφασης για τον σχεδιασμό προσιτών παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων.
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, μέσω της υλοποίησης και παρακολούθησης των ενεργειακών επιπτώσεων έργου μικρής κλίμακας σε κάθε χώρα εταίρο.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και διάδοση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του έργου  σε άλλους δήμους ή / και περιφερειακές αρχές για τον καλύτερο σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια.
  • Ενεργή συμμετοχή του κοινού-στόχου, π.χ. δήμοι, περιφέρειες κ.λπ., στις καμπάνιες εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου π.χ. του συστήματος IMPULSE  (διαδικτυακή πλατφόρμα) αλλά και των βιβλιοθηκών τυπολογιών. 
  • Επιτάχυνση των ΣΔΑΕ και των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης για τα δημόσια κτίρια, μέσω ενημερωτικών δράσεων, π.χ. σεμιναρίων κατάρτισης, τεχνικών/πολιτικών συναντήσεων και εκστρατειών μεταφοράς τεχνογνωσίας.
  • Συνέργειες με άλλα έργα και ανταλλαγή εμπειριών