Συνέργειες

Το έργο  IMPULSE θα προβεί σε συνέργειες και με άλλα έργα που επικεντρώνονται στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Ως πιλοτικό έργο, βασίζεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων και εργαλείων που θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση των πιλοτικών δράσεων, για την αξιολόγηση ενεργειακών επιδόσεων αλλά και για τις δράσεις διάχυσης και μεταφερσιμότητας.

Αρχικά, το έργο IMPULSE θα εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές  και μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν στο έργο REPUBLIC-MED. Αξιοποιούνται εξαγόμενα του REPUBLIC-MED όπως: Μεθοδολογία κατηγοριοποίησης σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες, Ανάλυση ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών, Κατάλογος κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης για τη Μεσόγειο, και τα Αποτελέσματα δυναμικών ενεργειακών προσομοιώσεων για τυπικά Μεσογειακά Δημόσια κτίρια.

Το έργο IMPULSE αξιοποιεί επίσης τα εξαγόμενα του στρατηγικού έργου ELIH-MED, στο οποίο ολοκληρώθηκαν 9 μεγάλης κλίμακας έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 6 χώρες της Μεσογείου, παρέχοντας πολύ χρήσιμα ευρήματα και κατευθυντήριες γραμμές για ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης τόσο στη φάση της υλοποίησης, όσο και στη μετέπειτα φάση της παρακολούθησης. Τέλος, άλλα παλαιότερα έργα με τα οποία γίνονται συνέργειες είναι: IRH-MED; EPISCOPE; MARIE; ZeroCO2; ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ. ΓΙΟΡΤΗ; CRIBUTE; 2DBAT; PROFTRAC; InSMART; AIDA; REPUBLIC-ZEB; Reqest2Action; MAYORS in ACTION. Οι συνέργειες με άλλα έργα αναλύονται λεπτομερώς στο παραδοτέο του έργου D3.2.1.

Τέλος το έργο συνεργεί με άλλα τρέχοντα έργα του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020 και ειδικότερα του άξονα "Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια". Ένα μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ όλων των έργων του άξονα προτεραιότητας, ενώ επίσης έχει υπογραφεί και ένα στοχευμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με το έργο SHERPA, στο πλαίσιο του οποίου, μεταξύ άλλων, διερευνάται η δυνατότητα συνδιρογάνωσης δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας, σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.