Συνιστώσες του έργου

Πιλοτική Δοκιμή

Το έργο παράγει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης για την διαχείριση εκπόνησης  σχεδίων δράσης των τοπικών διοικητικών φορέων αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων. Το εν λόγω Σύστημα βασίζεται σε πιλοτικές δοκιμές μεθόδων / πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα, με ειδικές τροποποιήσεις και προεκβολές για την εφαρμογή σε επίπεδο πόλης (βλ. παραδοτέο D3.2.1). Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω πιλοτικές εφαρμογές, όσον αφορά τις τυπολογίες κτιρίων και την ενεργειακή απόδοση, θα οργανωθούν στο Σύστημα IMPULSE το οποίο θα λειτουργεί ως εξής: ως δεδομένα εισόδου, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει τα χαρακτηριστικά κάποιου/ων κτιρίου/ων ενδιαφέροντος και με βάση τις ομοιότητες με τις Τυπολογίες που ήδη έχουν αναλυθεί στο IMPULSE, στα αποτελέσματα εξόδου ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει γρήγορα: ιεραρχημένες ενεργειακές παρεμβάσεις βάσει της σχέσης κόστους-ενεργειακού οφέλους, που θα συνοδεύονται από ενδεικτικές εκτιμήσεις ενεργειακών και οικονομικών δεικτών (π.χ. % μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, περίοδος αποπληρωμής, κτλ.) και από οικονομικά βέλτιστα «μονοπάτια» υλοποίησης  του 3% ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος. Επίσης, προβλέπεται να λαμβάνονται και κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση της ενεργειακής επίδοσης κτιρίων αλλά και για την εκτίμηση των Μητρώων Εκπομπών του ΣΔΑΕ.    

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προβλέπονται παράλληλες πιλοτικές δράσεις σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες εταίρους. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του έργου διασφαλίζεται διευρυμένη κάλυψη του κλίματος και του κτιριακού προφίλ της Μεσογείου, οι λύσεις που θα προτείνει το σύστημα IMPULSE αναμένεται να μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους Δήμους των ευρύτερων περιοχών στις συμμετέχουσες Χώρες.

 

Ιδιαίτερα τώρα και στο εγγύς μέλλον, που τα δημόσια κτίρια βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των πόλεων, η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων είναι επιτακτική ανάγκη της εκάστοτε Τοπικής Αρχής, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ετήσια ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων, αλλά και της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα δημόσια κτίρια NZEB. Το IMPULSE παρέχει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης στη Διαχείριση των ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων με ευρεία εφαρμογή στη Μεσόγειο, και ανταποκρίνεται επαρκώς στις εν λόγω δεσμεύσεις του έτους 2018 για τα Δημόσια κτίρια.

 

Έως τώρα, η εμπειρία από την υλοποίηση σχετικών έργων σχεδιασμού έχει δείξει ότι υπάρχει σχετική αδυναμία των τοπικών αρχών να αξιοποιούν μεθοδολογίες  εκτίμησης/πρόβλεψης της ενεργειακής επίδοσης κτιρίων στο πλαίσιο της εκπόνησης  φιλόδοξων βιώσιμων σχεδίων δράσης, ανταποκρινόμενων στις υποχρεώσεις της ΕΕ. Ενώ δηλαδή υπάρχουν προχωρημένες μεθοδολογίες ενεργειακού σχεδιασμού των πόλεων που έχουν παραχθεί από προηγούμενα έργα, συχνά απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων για την εκπόνησή τους, που συχνά δεν διαθέτει το προσωπικό των τοπικών αρχών. Αντιθέτως, το IMPULSE παρέχει ένα λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης για την Διαχείριση έργων ενεργειακής αναβάθμισης που παράγει γρήγορες αποφάσεις πιθανών εναλλακτικών λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης καθώς βασίζεται στην «εκπαίδευση» στατιστικών μοντέλων με επεξεργασία μεγάλου δείγματος αντιπροσωπευτικών κτιρίων στη Μεσόγειο.

 

Παράλληλα, τα μικρά πιλοτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης που προβλέπονται σε ένα κτίριο σε κάθε πιλοτική πόλη συμβάλλουν σημαντικά: (α) Στην αξιολόγηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, (β) στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών αρχών και στην έμπρακτη βελτίωση των δεξιοτήτων τους τόσο σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης, όσο και στην παρακολούθηση τους μετά την υλοποίηση, (γ) στην ανάδειξη οικονομικά προσιτών μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης με υψηλή απόδοση, και (δ) στην προβολή έργων ενεργειακής αναβάθμισης με απτά αποτελέσματα στις ομάδες στόχου και στο ευρύ κοινό.   

To top

Δράσεις Μεταφερσιμότητας

 

 

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών των τοπικών και περιφερειακών αρχών (τεχνικές, πολεοδομικές, ενεργειακές, αναπτυξιακές υπηρεσίες), μέσα από την διάδραση με τα καινοτόμα εργαλεία του Έργου, καθώς και η έκθεση των αποτελεσμάτων σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ώστε να επιτευχθεί θετική επίδραση στη χάραξη πολιτικής με γνώμονα τον ενεργειακό σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων και τελικά την υλοποίηση ρεαλιστικών και οικονομικά προσιτών ΣΔΑΕ. Λόγω της δυναμικής επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων, αναμένεται ότι το Σύστημα IMPULSE θα μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς και σε υψηλότερα διοικητικά στρώματα, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι παράγει χρήσιμα αποτελέσματα που αφορούν στο 3% ετήσιο ρυθμό ενεργειακής αναβάθμισης πράγμα που αφορά καταρχήν τα κυβερνητικά κτίρια (στο πλαίσιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ). 

 

 

 • Στοχευμένες Συναντήσεις: Θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την οριστικοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος IMPULSE (καλοκαίρι 2018) και θα συζητηθούν με τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη (τεχνικοί Δήμων και Περιφερειών) οι καινοτόμες προσεγγίσεις ενεργειακής αναβάθμισης που εφαρμόστηκαν στις πιλοτικές δράσεις. Επίσης, προβλέπονται συναντήσεις με τους φορείς χάραξης πολιτικής, για τη διατύπωση αρχικών συμφωνιών για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του Έργου σε εργαλεία πολιτικής για την επιτάχυνση των ΣΔΑΕ.
 • Σεμινάρια κατάρτισης: Οι Δήμοι-εταίροι θα διοργανώσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και για άλλους δήμους και περιφέρειες με σκοπό την εξοικείωση με τα καινοτόμα αποτελέσματα του Έργου σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό των πόλεων (Φθινόπωρο 2018).
 • Εκστρατείες Μεταφερσιμότητας: Οι Εταίροι (με την υποστήριξη των διασυνδεδεμένων εταίρων) θα προσελκύσουν συμμετέχοντες από άλλους Δήμους ώστε να χρησιμοποιήσουν τα εξαγόμενα του Έργου π.χ. το Πληροφοριακό Σύστημα IMPULSE. Οι τεχνικοί εταίροι, δεδομένου ότι είναι πολύ δραστήριοι στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων θα φροντίσουν για την συμμετοχή και άλλων Δήμων με κίνητρο την εντατικοποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης μελλοντικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται help-desks που θα υποστηρίζουν τη συμμετοχή και άλλων Διοικητικών φορέων στις εκστρατείες μεταφερσιμότητας.
 • Τελικές συναντήσεις ενεργειακής πολιτικής που θα οργανωθούν από τις πόλεις-εταίρους για την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου IMPULSE στις τοπικές/περιφερειακές/εθνικές πολιτικές.

 

  Επικοινωνιακές Δράσεις

  Αρχικά, καταρτίζεται και επικαιροποιείται το επικοινωνιακό πλάνο του Έργου, με ακριβείς τακτικές, δείκτες παρακολούθησης, δραστηριότητες και ρόλους. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπονται τα ακόλουθα εργαλεία / επικοινωνιακό υλικό: Βίντεο - Ντοκιμαντέρ σε μορφή διήγησης ιστορίας, με μαρτυρίες και στιγμιότυπα από τις πιλοτικές εφαρμογές, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, αφίσες και φυλλάδια με τα αποτελέσματα του έργου και σημαντικά συμπεράσματα, τεχνικά άρθρα και παρουσιάσεις.

  Οι τακτικές και τα κανάλια επικοινωνίας που θα υιοθετηθούν είναι:

  • "IMPULSE  on  the  move" (αναφορικά με τις δράσεις εξωστρέφειας με επίκεντρο τη συμμετοχή σε εξωτερικά πεδία διάχυσης): Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευθούν σε αναγνωρισμένες εκδόσεις π.χ. εφημερίδες / περιοδικά και σε εκδηλώσεις π.χ. καθιερωμένες εκδηλώσεις όπως εβδομάδες ενέργειας και μεγάλης αναμενόμενης συμμετοχής ετήσια συνέδρια. Στόχος είναι να ενημερωθούν σχετικά εκπρόσωποι όλων των ομάδων-στόχων που θα παρευρεθούν και να προμηθευτούν σχετικό ενημερωτικό υλικό. Οι διασυνδεδεμένοι εταίροι θα έχουν επίσης πολλαπλασιαστική επιρροή μέσω της συνεισφοράς τους στις δράσεις μεταφερσιμότητας (π.χ. εκστρατείες μεταφοράς τεχνογνωσίας).
  • Περίπτερα πληροφόρησης του Έργου IMPULSE: Εγκαθίστανται σε πολύ ορατές θέσεις, π.χ. στα πιλοτικά κτίρια και θα φιλοξενούν τουλάχιστον την αφίσα του έργου και μια οθόνη που θα παρουσιάζει το βίντεο ντοκιμαντέρ και σημαντικά αποτελέσματα. Στόχος είναι η καθημερινή ενημέρωση του κοινού και του προσωπικού των αρμόδιων τμημάτων των εταίρων.
  • Συνεργατικό δίκτυο σε κάθε χώρα-εταίρο: Διαδικτυακό εργαλείο δικτύωσης των εταίρων, διασυνδεδεμένων εταίρων και του κοινού-στόχου π.χ. Πολεοδομικές δημοτικές υπηρεσίες, ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ, Συντονιστές και Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων (μερικοί από αυτούς είναι ήδη διασυνδεδεμένοι εταίροι). Η δικτύωση εντατικοποιείται και μέσω «1-1» συναντήσεων μεταξύ των μελών του δικτύου καθώς και μέσω της ενός εθνικού φόρουμ που θα έχει ενεργό ρόλο στις εκστρατείες μεταφερσιμότητας, όπως προβλέπεται στις δράσεις του έργου.
  • Μνημόνια Συνεργασίας με τους συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων και με τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής τα οποία θα διασφαλίσουν περαιτέρω την διάδοση/εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Έργου.  Θα επιδιωχθούν μέσω των «1-1» συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, του φόρουμ καθώς και των στοχευμένων συναντήσεων χάραξης πολιτικής όπως προβλέπεται στις δράσεις μεταφερσιμότητας.
  • Τελικό Συνέδριο σε κάθε χώρα που θα φέρει κοντά όλες τις εμπλεκόμενες ενδιαφερόμενες ομάδες.