Αναμενόμενα αποτελέσματα

"Η αστική ενεργειακή μετάβαση ξεκινά σε τοπικό επίπεδο. Η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων εξαρτάται από τον αξιόπιστο σχεδιασμό και τον σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των ενεργειακών παρεμβάσεων σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό απαιτεί την σαφή και αποτελεσματική ομαδοποίηση ενεργοβόρων «οντοτήτων», μεταξύ άλλων των δημόσιων κτιρίων. Το IMPULSE παρέχει τα απαιτούμενα πρωτόκολλα για την ομαδοποίηση των δημοσίων κτηρίων και στοχευμένων δράσεων σχεδιασμού με στόχο την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ενεργειακής μετάβασης πολλών κτιρίων σε επίπεδο Πόλης"

"Το ολιστικό υποστηρικτικό περιβάλλον (έξυπνο και διαδικτυακό) από το έργο IMPULSE θα υποστηρίξει τις αποφάσεις μας για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου, χάρη σε μια πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων. Συχνά, δεδομένα που αφορούν τα κτίρια συγκεντρώνονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, σε διαφορετικές Υπηρεσίες του Δήμου. Το σύστημα IMPULSE θα συμβάλλει στην συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε μια βάση δεδομένων, προσβάσιμη από διαφορετικά τμήματα προσωπικού"

"Σε εθνικό επίπεδο, το έργο IMPULSE αποτελεί ένα εργαλείο για το ΚΑΠΕ, ώστε να συνεισφέρει αποτελεσματικά στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικότερα όσον αφορά την σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων (ετήσιο ποσοστό ριζικής ανακαίνισης 3% για τα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης), δεδομένου του υποστηρικτικού ρόλου του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ και ως εθνικός κόμβος της Συντονισμένης Δράσης για την εφαρμογή της αναθεωρημένης EPBD 2010/31/ΕΚ "

 

"Τα αποτελέσματα του IMPULSE θα αποτελέσουν ένα πρακτικό εργαλείο και πηγή πληροφοριών για όσους αναπτύσσουν περιφερειακά στρατηγικά σχέδια. Καθώς οι Περιφέρειες και οι Πόλεις διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό υποδειγματικό ρόλο για τους πολίτες και είναι συνήθως αυτές που πραγματοποιούν πρωτοπόρες επενδύσεις, η Περιφέρεια Comunidad Valenciana ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του έργου IMPULSE και την πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στα περιφερειακά σχέδια δράσης για την ενέργεια"

Έξι βιβλιοθήκες τυπολογιών δημοσίων κτιρίων

Με την εκτενή συλλογή δεδομένων  και την καταγραφή τους, το έργο IMPULSE επιδιώκει να κατηγοριοποιήσει τα δημόσια κτίρια σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργήσει βιβλιοθήκες κτιρίων για κάθε πιλοτική πόλη.

Ως εκ τούτου, επιδιώκει να προκαλέσει την ενεργό συμμετοχή των αρχών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα να αυξήσει την ποσόστωση των σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε τοπικό επίπεδο.

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης και Διαχείρισης από το έργο IMPULSE

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ενσωματώνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ενεργειακού και οικονομικού σχεδιασμού που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου, το οποίο στην ολοκληρωμένη του έκδοση θα παρέχει (με απλά και λιγοστά δεδομένα εισόδου) για κάθε αναγνωρισμένη τυπολογία, ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από μικρής κλίμακας έως ριζικές ανακαινίσεις, ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ετήσια σχέδια ριζικής ανακαίνισης 3%.

Τουλάχιστον για τις πιλοτικές πόλεις, τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα απεικονιστούν σε χάρτες GIS, με ανοικτά πεδία για καταχωρίσεις που αφορούν σε νέα κτίρια, σε επικαιροποιημένους χάρτες GIS στο μέλλον.

“Το έργο IMPULSE θα δώσει την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε λεπτομερή ανάλυση κάθε τυπολογίας των δημόσιων κτιρίων και θα μας κατευθύνει ώστε να προβούμε σε πιο αποτελεσματική αναβάθμιση των κτιρίων, όσον αφορά το κόστος και την ενεργειακή απόδοση. Το EVBDM θα είναι σε θέση να πείσει περισσότερες τοπικές κυβερνήσεις να ξεκινήσουν πολιτική για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια τους”

"Ο Δήμος του Osijek επωφελείται από το έργο, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τα δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης των δημοσίων κτιρίων, καθορίζοντας το καλύτερο μοντέλο για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και προχωρώντας στην πιλοτική ενεργειακή ανακαίνιση μιας εγκατάστασης. Θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε σε μελλοντικές ενημερώσεις του ΣΔΑΕ "

"Αποκτούμε περισσότερες γνώσεις σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, ιδίως με τη χρήση του παραγόμενου γενικευμένου εργαλείου IMPULSE. Μέσω του έργου, εμπλουτίζονται οι σημερινές πρακτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά στη συλλογή και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, και προωθείται η υλοποίηση των σχεδίων ριζικής ανακαίνισης (3%) που αποτελούν μείζονα προτεραιότητα για την περιοχή"

"Το έργο IMPULSE συμβάλλει στο μακροπρόθεσμο όραμα του Δήμου για την επίτευξη ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης όπως ορίζονται από τους εθνικούς κανονισμούς και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (σύμφωνα με το EED (2012/27 / EC)”

"Οι εκτεταμένες πιλοτικές εφαρμογές προηγμένων μεθοδολογιών αξιολόγησης / ανάλυσης στο έργο IMPULSE, ενισχύουν το ρόλο του ΚΑΠΕ στην υποστήριξη των δημόσιων αρχών για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΔΑΕ και των περιφερειακών ενεργειακών σχεδίων, ως μέρος του ρόλου του ΚΑΠΕ ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων"

 

"Το έργο IMPULSE βελτιώνει τις δεξιότητες σε θέματα καλών πρακτικών, σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, καθώς και στην αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας για την εφαρμογή στην υλοποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)"

 


"Το έργο IMPULSE θα παρέχει τον απαραίτητο υποστηρικτικό σχεδιασμό και την τεχνογνωσία στο Μόσταρ, ώστε να συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και να αναπτύξει ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας"

"Αναμένουμε να αποκτήσουμε τεχνογνωσία σχετικά με τα προτεινόμενα, καινοτόμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, ειδικά σε περιπτώσεις κτιρίων με περιορισμένες δυνατότητες παρεμβάσεων, π.χ. ιστορικά δημόσια κτήρια· παράλληλα, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να ανταλλάξουμε πληροφορίες και λύσεις με άλλες χώρες της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα"

“Η Area PACA επιθυμεί να δοκιμάσει τις νέες μεθόδους για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων της περιοχής της Προβηγκίας-Άλπεων- Γαλλικής Ριβιέρας"

Τουλάχιστον 50 ολοκληρωμένες ενότητες των ΣΔΑΕ που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από τις τοπικές αρχές - εταίρους και από τους συμμετέχοντες στις εκστρατείες μεταφερσιμότητας

Μέσω των εκστρατειών μεταφερσιμότητας, αναμένεται 15-20 δήμοι σε κάθε χώρα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου, να εκπαιδευτούν στη χρήση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης και Διαχείρισης και να διαμορφώσουν ή επικαιροποιήσουν ενότητες των ΣΔΑΕ που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.

Οι προβλεπόμενες δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας θα υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές ώστε να διαμορφώσουν τη Στρατηγική τους για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ οι πιλοτικές εφαρμογές θα αποτελέσουν πλοηγό για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων, μέσω της χρήσης του Ολοκληρωμένου Συστήματςο Υποστήριξης και Διαχείρισης, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη και μετά το πέρας του έργου.

 

Ένα πιλοτικό έργο μικρής κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης (συνολικά έξι) σε ένα δημόσιο κτίριο σε κάθε χώρα εταίρο και παρακολούθηση των ενεργειακών δεικτών

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο, σε ένα δημοτικό κτίριο υψηλής σημαντικότητας για τους πολίτες και τους τελικούς χρήστες, για το οποίο η εξοικονόμηση ενέργειας με το χαμηλότερο κόστος αποδεικνύεται μέσω αναλυτικών προσομοιώσεων, θα υλοποιηθεί ένα πιλοτικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης μικρής κλίμακας.

Προβλέπεται επίσης, παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μέσω μετρητικού εξοπλισμού, για την επαλήθευση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του πριν και μετά τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.Η δραστηριότητα αυτή θα προσελκύσει περισσότερους διοικητικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και θα αυξήσει τις δεξιότητες τους στη διαχείριση και την παρακολούθηση των ΣΔΑΕ τους. 

"Ως Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων στις χώρες μας, αναμένουμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας στην ενθάρρυνση των Δήμων να ολοκληρώσουν τα ΣΔΑΕ τους, χρησιμοποιώντας τα υποστηρικτικά εργαλεία του έργου IMPULSE"

"Το έργο IMPULSE βελτιώνει τον έλεγχο και τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης στα δημοτικά κτίρια και τις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα αυξάνει τις δεξιότητές μας για τον σχεδιασμό ρεαλιστικών και οικονομικά προσιτών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, με έμφαση στον παραδειγματικό ρόλο των δημόσιων κτιρίων. Η αποκτηθείσα εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές επικαιροποιήσεις και στην παρακολούθηση του ΣΔΑΕ"

"Μέσω του IMPULSE, ο Δήμος Ηρακλείου προσδοκά να βελτιώσει τις δεξιότητες του προσωπικού του και κατά συνέπεια να προετοιμάσει επιτυχώς αξιόπιστες ενεργειακές ανακαινίσεις σε  δημοτικά κτίρια. Το έργο IMPULSE καθιερώνει μια μεθοδολογία για τον καθορισμό των πιο αποδοτικών μέτρων ανακαίνισης, για σχεδόν όλες τις χρήσεις κτιρίων και ο Δήμος μας θα τις λάβει υπόψη του σε μελλοντικές ενημερώσεις του ΣΔΑΕ"

"Καθώς η πόλη των Καννών δεν έχει ακόμη υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων και δεν έχει αναπτύξει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, το έργο IMPULSE συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της για την εκπόνηση του ΣΔΑΕ μέσω της υλοποίησης και παρακολούθησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων"

"Η πόλη του Mostar βελτιώνει τις δεξιότητες της στην υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης, μέσω του πιλοτικού επιδεικτικού έργου μικρής κλίμακας"