Τα κίνητρα και ο τρόπος

«Οικονομικά προσιτά «μονοπάτια» για να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων κτιρίων Πραγματικότητα»

Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή αποδοτικότητα (2012/27/ΕΕ) θέτουν πολύ υψηλά τον πήχη για τα κράτη μέλη όσον αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων. Ειδικότερα:

  • Οι στόχοι των Εθνικών Σχεδίων θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις για την προώθηση της ανακαίνισης των κτιρίων ώστε να καταστούν σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και με την απαίτηση για την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων ενεργειακής ανακαίνισης 3% για τα κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης ή ακόμα και χαμηλότερου διοικητικού επίπεδου.
  • Το Σύμφωνο των Δημάρχων καθορίζει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών/ δεικτών κόστους για τα δημοτικά κτίρια  

Την ίδια στιγμή, οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν και υλοποιούν πολύ λίγα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, κυρίως λόγω:

  • Τεχνικών δυσκολιών στη συλλογή δεδομένων ενεργειακών καταναλώσεων των δημόσιων κτιρίων που έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία στον προσδιορισμό των «τρωτών» σημείων αλλά και της ολοκλήρωσης ρεαλιστικών μητρώων εκπομπών στα ΣΔΑΕ.
  • Έλλειψη πρωτοκόλλων και μεθόδων για την ομαδοποίηση δημόσιων κτιρίων και για τη λήψη αποφάσεων για πολλαπλά έργα ενεργειακής αναβάθμισης
  • Περιορισμένος προϋπολογισμός ή/και ανεπαρκείς ικανότητες προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Το έργο IMPULSE στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, μέσω μιας διακρατικής συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών (ενεργειακών φορέων) και διοικητικών εταίρων (Δήμων) της Μεσογείου, για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή πρωτοκόλλων και μεθόδων ομαδοποίησης/ κατηγοριοποίησης και ενεργειακής ανάλυσης κτιρίων με σκοπό την χαρτογράφηση βέλτιστων μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε επίπεδο πόλης και, τελικά, την διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης στη Διαχείριση  για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων δράσης ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, οι πιλοτικές εφαρμογές πραγματοποιούνται σε έξι στρατηγικά επιλεγμένες πόλεις που καλύπτουν την πλειονότητα των κλιματικών ζωνών καθώς και των κτιριακών χαρακτηριστικών της Μεσογείου και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ομαδοποίηση των δημοτικών κτιρίων σε αντιπροσωπευτικές τυπολογίες
  • Εκτίμηση των ενεργειακών δεικτών των τυπολογιών με στόχο την εξαγωγή του συνολικού προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης του αποθέματος Δημοτικών κτιρίων στην υφιστάμενη κατάσταση καθώς και για διάφορους συνδυασμούς μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Τεχνo-οικονομική ανάλυση για τον καθορισμό των βέλτιστων λύσεων για τη σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση του αποθέματος Δημοτικών κτιρίων.
  • Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε μια διαδικτυακή πληροφοριακή πλατφόρμα για την χαρτογράφηση των βέλτιστων ενεργειακών λύσεων σε επίπεδο πόλης στη Μεσόγειο.